Regulamin sklepu internetowego www.little-diamond.pl

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.little-diamond.pl (zwany dalej Sklepem) jest: LITTLE DIAMOND Izabella Papież z siedzibą w Chojnowie, ul. Jana III Sobieskiego 4/1, 59-225 Chojnów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 6912354067, REGON 381254870.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.little-diamond.pl.
 6. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod telefonem +48 888 459 531 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej biuro@little-diamond.pl. Cena za połączenie telefoniczne według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sklep odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sklep lub przyczyn, za które Sklep ponosi odpowiedzialność.

Oferta

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie little-diamond.pl są fabrycznie nowe.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
 3. Po wybraniu produktu/produktów do „Koszyka” klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia, który zawiera Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email oraz opcjonalnie adres do dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. W przypadku składania zamówienia przez osobę nie będącą Konsumentem istnieje możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do wystawienia faktury uproszczonej.
 4. Ponadto, Klient udziela zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
 5. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym poczytuje się jako zawarcie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto wyrażone  w złotych polskich (PLN).
 7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 8. Sklep wystawia fakturę imienną zwolnioną z VAT lub rachunek. W tym celu w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia dokumentu sprzedaży. Sklep nie wystawia faktur VAT.
 9. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:
  a. błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia;
  b. jeżeli we wskazanym czasie ( 7 dni roboczych) nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości;
 10. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Klient informowany jest o ostatecznym koszcie zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem.
 11. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży, zmiany cen produktów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Jednakże, wprowadzenie ww. zmian nie narusza praw nabytych. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, Sklep poinformuje o tym fakcie Klientów.

Płatność i dostawa

 1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności:
  a. Za pobraniem przy odbiorze towaru;
  b. Przelewem na rachunek bankowy: Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności należy podać unikatowy dla każdego zamówienia identyfikator.
  c. Za pośrednictwem platformy płatniczej Pay U
 2. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi od 7 dni roboczych do 16 dni roboczych.
 3. Sklep dostarcza przesyłki do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Ceny i warunki dostawy towaru znajdują się pod adresem,
 5. Sklep jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 6. Sklep wystawia Faktury imienne zwolnione z VAT na życzenie klienta.

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Sklepu podlegają zwrotowi.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu oraz zwracany towar należy wysłać na adres: LITTLE DIAMOND Izabella Papież, ul. Jana III Sobieskiego 4/1, 59-225 Chojnów
 3. Przed odesłaniem Klient ma obowiązek powiadomić Sklep o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: biuro@littlediamond.pl Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 4. Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru (chyba że odstąpienie od umowy wynika z pomyłki sprzedającego) we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 5. Sklep dokona zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, a jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Koszt wysyłki towaru do Sklepu ponosi Klient.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy towar został wykonany na zamówienie, zgodnie ze wskazówkami kupującego (art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta)

Reklamacja

 1. Sklep Internetowy dostarcza produkty bez wad.
 2. W przypadku jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną Klient ma prawo dochodzić uprawnień z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. O zamiarze dochodzenia uprawnień z rękojmi Klient powinien poinformować Sklep Internetowy za pomocą wiadomości e-mail: reklamacje@littlediamond.pl lub telefoniczne: +48 888 459 531. Sklep Internetowy odbierze od Klienta reklamowany towar wraz z dowodem jego zakupu i wypełnionym Formularzem reklamacyjnym w uzgodnionym przez Strony terminie, na swój koszt. Możliwe jest również dostarczenie przez Klienta towaru wraz z dowodem jego zakupu i formularzem reklamacyjnym na adres siedziby firmy.
 4. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z niezbędną dokumentacją ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku stwierdzenia wady w reklamowanym produkcie Sklep Internetowy rozpatrzy reklamację na korzyść Klienta. Sklep Internetowy niezwłocznie naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy, jeśli nie spowoduje to nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest do odbioru towaru, co do którego dochodził roszczeń z rękojmi. W razie nieodebrania towaru przez Klienta, Sklep wezwie Klienta do odebrania towaru w terminie 14 dni kalendarzowych. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sklep będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru, która wynosić będzie 10 złotych brutto od jednej sztuki nieodebranego towaru naliczanej za każdy dzień przechowania. O decyzji co do dalszego postępowania z nieodebranym towarem Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta.
 7. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie zgłoszona w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 8. W przypadku umów zawartych z Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sklep Internetowy wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego poprzez wskazanie adresu e-mail, za pośrednictwem którego usługa ma być realizowana.
 2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Usługa Newsletter jest nieodpłatna.
 5. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez kliknięcie na wskazany w Newsletterze link lub poprzez przesłanie wyraźnego oświadczenia o rezygnacji z prenumeraty Newslettera na adres biuro@littlediamond.pl lub formie pisemnej na adres LITTLE DIAMOND Izabella Papież, ul. Jana III Sobieskiego 4/1, 59-225 Chojnów

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 7 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.
 4. Każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.
 5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 6. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 9. Sprzedający posiada prawa majątkowe do elementów graficznych zamieszczonych na stronie Sklepu, kopiowanie i wykorzystywanie ich jest zabronione.

Do pobrania